งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมโรงสีข้าวไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ทาง Atlas copco ประเทศไทย ร่วมกับ Schenken  ได้นำเสนอเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน  รุ่น  NGP8+  ที่งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 

สมาคมโรงสีข้าวไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

7 ธันวาคม 2561

Visitors: 11,555