งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมโรงสีข้าวไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

- 7/12/2561  ทาง Atlas copco ประเทศไทย ร่วมกับ Schenken 

ได้นำเสนอเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน  รุ่น  NGP8+  ที่งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 

สมาคมโรงสีข้าวไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 

Visitors: 10,912